Vragen over uitvoering van de motie voor een racismevrij kinderfeest

Geachte heer Aboutaleb en gemeenteraad,

In het voorjaar heeft de Rotterdamse gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wethouder wordt opgedragen om geen subsidies meer te verstrekken aan Sinterklaasfeesten waar de racistische karikatuur Zwarte Piet wordt ingezet. Een motie waar veel activisten in Rotterdam lang en hard voor hebben gestreden. Een erkenning van het feit dat Rotterdam een inclusieve stad is waarin geen plek is voor racisme, al helemaal niet tijdens een kinderfeest

Nu is het belangrijk dat deze motie ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. We beseffen ons dat een belangrijk deel van de gemeentelijke aandacht uitgaat naar het beschermen van Rotterdammers tegen COVID-19 en dat mede daardoor veel Sinterklaasfeesten- en intochten niet door zullen gaan. We gaan er echter van uit dat er toch (in aangepaste vorm) Sinterklaasfeesten zullen zijn.

Rotterdam BIJ1 roept de wethouder dan ook op om deze motie actief uit te gaan voeren en wil een aantal vragen voorleggen om te zien hoe het staat met de uitvoering hiervan:

  1. Is de wethouder van plan uitvoering te geven aan deze motie?
  2. Is de wethouder voornemens geen enkele subsidie meer te verstrekken aan activiteiten waar de racistische karikatuur Zwarte Piet wordt ingezet of zichtbaar is, zoals in de motie staat?
  3. Heeft de wethouder brieven verzonden aan alle scholen, welzijnsinstellingen, speeltuinen, bewonersverenigingen, winkeliersverenigingen, sportverenigingen en andere bewonersinitiatieven om uitleg te geven over deze motie en tevens aan te geven dat als men in aanmerking wil komen voor subsidie, zij dus geen Zwarte Piet meer mogen inzetten bij Sinterklaas-activiteiten?
  4. Als er geen brieven verzonden zijn, waarom niet? Hoe en wanneer is de wethouder van plan dit te gaan communiceren?
  5. Heeft de wethouder een brief gestuurd naar alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités om uitleg te geven over de motie en aan om te geven dat zij geen aanvragen voor Sinterklaasactiviteiten mogen honoreren als niet gecontroleerd is of deze zonder racistische karikatuur Zwarte Piet zullen plaatsvinden?
  6. Als deze niet verzonden is, waarom niet? Hoe en wanneer is de wethouder van plan dit te gaan communiceren?
  7. Heeft de wethouder beschreven wat de consequenties zullen zijn als een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente ervoor kiest om de racistische karikatuur Zwarte Piet alsnog in te zetten? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?
  8. Heeft de wethouder de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités op de hoogte gebracht van hoe zij om moeten gaan met de vaststelling van bewonersinitiatieven waarvan achteraf blijkt dat de racistische karikatuur Zwarte Piet alsnog is ingezet? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?
  9. Betekent deze motie ook dat bij de stedelijke activiteiten de laatste racistische kenmerken van de helpers van Sinterklaas, zoals de afro-pruiken, zullen verdwijnen?

Zoals eerder gezegd is deze motie een belangrijke eerste stap naar een inclusief en leefbaar Sinterklaasfeest voor alle Rotterdamse kinderen. Nu is het van groot belang dat we toezien op de uitvoering die gegeven gaat worden aan deze motie. Jammer genoeg weten wij uit ervaring dat dit college geen overtuigende geschiedenis heeft als het gaat om daadwerkelijk optreden tegen racisme. Juist daarom wil Rotterdam BIJ1 de gemeenteraad ook oproepen om toezicht te houden op deze motie en het tegengaan van racisme in onze stad.

Met vriendelijke groet,

Sandra Salome

Voorzitter bestuur Rotterdam BIJ1

BIJ1-kleurenbalk